หอมหัวใหญ่ (Onion)

หอมหัวใหญ่ (Onion) เป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคกันแทบทุกประเทศ ใช้บริโภคสดกับผักสลัด ประกอบอาหาร และใช้แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อบแห้ง ดองน้ำส้ม และใช้เป็นส่วนประกอบในปลากระป๋อง เป็นต้น สำหรับประเทศไทยมีการปลูกหอมหัวใหญ่และให้ผลผลิตได้เพียง 1 ครั้ง ในรอบปี โดยจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน หลังจากนั้นจะเก็บรักษาผลผลิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมไว้ใช้บริโภคจนถึงฤดูปลูกใหม่

หอมหัวใหญ่ (Onion)

สำหรับแหล่งผลิตที่สำคัญได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการผลิตหอมหัวใหญ่ แต่การที่จะผลิตหอมหัวใหญ่ให้ได้ปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ต้องมีการปฏิบัติ ตามคำแนะนำทางวิชาการ ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และขอคำแนะนำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

หอมหัวใหญ่ (Onion)

ส่วนเรื่องการถ้าหอมหัวใหญ่ภายนอกประเทศมีต้นทุนการผลิตต่ำ และมีการลักลอบนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกทำให้มีปริมาณหอมหัวใหญ่ในท้องตลาดมาก ก็จะเกิดภาวะราคาตกต่ำก่อความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้

Message us