องุ่น (Grape)

องุ่น (Grape) เป็นผลไม้ที่เก็บเกี่ยวเมื่อมีระยะสุกพร้อมบริโภค ผลสุกมีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว มีรสชาติดี มีผลเป็นพวง มีเปลือกบาง มีหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะแตกต่างกันที่ขนาดของผล สีเปลือก ซึ่งมีสีต่างๆ เช่น สีเขียว สีแดง สีน้ำตาล สีม่วง นิยมทั้งรับประทานสด และใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นไวน์ น้ำองุ่น หรือแยมองุ่น

องุ่น (Grape)

องุ่น เป็นไม้ผลทางเลือกที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเป็นอาชีพ เพราะเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง สามารถทดแทนพืชที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ข้าวโพด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นไม้ผลที่มีศักยภาพทางการตลาดเนื่องจากราคาและความต้องการของตลาดมีสูง และสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การปลูกองุ่นในระบบเดิมจำเป็นต้องใช้แรงงานมากและไม่เหมาะสมกับเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากทรงต้น รูปแบบค้าง และวิธีการตัดแต่งยังยุ่งยาก ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติดูแลรักษาต้นองุ่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกองุ่นใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับเกษตรกรผู้สูงอายุ ภายใต้การผลิตองุ่นแบบประณีต ได้คุณภาพสูง ปลอดภัย และมีต้นทุนการผลิตต่ำ

องุ่น (Grape)

การปลูกองุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่มีการจัดทรงต้นและสร้างกิ่งไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ดูแลรักษายาก ระยะปลูกค่อนข้างถี่ และทรงต้นแน่นทึบ ทำให้ต้นองุ่นมีจำนวนกิ่งที่จะให้ผลผลิตน้อย มีกิ่งที่ไม่สมบูรณ์จำนวนมาก มีการสร้างตาดอกน้อย และให้ผลผลิตเพียง 5-10 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี นอกจากนี้ ส่งผลให้ต้นโทรม อายุการให้ผลผลิตสั้น และยังพบการระบาดของโรคและแมลงรุนแรงอีกด้วย

องุ่น (Grape)

องุ่นที่นิยมทานผลสด จะเป็นองุ่นไร้เมล็ด (Seedless Grape) ซึ่งมีสายพันธุ์ที่นิยมปลูกในเมืองไทยได้แก่

  • บิวตี้ ซีดเลส (Beauty Seedless) เป็นองุ่นไร้เมล็ด มีการเจริญเติบโตที่ดี มีการแตกกิ่งที่ดี ทนทานต่อโรค และให้ผลผลิตสูง ผลมีสีม่วง-ดำ รสชาติหวานอมเปรี้ยว ติดเผ็ด (Spicy) เล็กน้อย มีความกรอบ
  • เฟรม ซีดเลส (Flame Seedless) เป็นองุ่นไร้เมล็ด มีการเจริญเติบโตดี ลำต้นแข็งแรง
Message us