มันฝรั่ง (Potato)

มันฝรั่ง (Potato) เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 เดือน ลำต้นมีลักษณะเป็นกิ่ง ตั้งตรงและมีความสูงของต้นประมาณ 0.6-1 เมตร หัวเกิดจากลำต้นที่อยู่ใต้ดิน ใน 1 ต้นจะให้หัวมันฝรั่งประมาณ 8-10 หัว ในประเทศไทยนิยมปลูกในภาคเหนือเพราะมีอากาศหนาวเย็นจึงให้ผลผลิตสูง โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันฝรั่งมากที่สุด

มันฝรั่ง (Potato)
มันฝรั่ง (Potato)

มันฝรั่งจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือ ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่นๆ หลายชนิด มีผลกำไรอยู่ระหว่าง 6,000 -9,000 บาทต่อไร่ แหล่งปลูกมันฝรั่งที่สำคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และตาก ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีการผลิตมันฝรั่งในจังหวัดเชียงราย สกลนคร และเลย โดยสามารถปลูกมันฝรั่งได้ถึง 200,000 ไร่ ร้อยละ 90 เป็นการผลิตมันฝรั่งเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปส่งโรงงาน โดยมีราคารับซื้อระหว่าง 5-13 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการบริโภคหัวมันสดคิดเป็นร้อยละ 10

หัวพันธุ์มันฝรั่งที่ใช้ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศ หากเป็นพันธุ์จากประเทศในแถบยุโรป เช่น
เนเธอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์ เยอรมัน ซึ่งจะเก็บเกี่ยวหัวพันธุ์ในเดือนสิงหาคม-กันยายน เมื่อส่งมาปลูกในไทยในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งพ้นระยะพักตัวพอดี

มันฝรั่ง (Potato)

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมันฝรั่งประมาณ 2,600 ไร่ โดยพันธ์ที่นิยมปลูกได้แก่ พันธุ์สปุนตา และพันธุ์แอตแลนติก การปลูกมันฝรั่งในเขตหนาวที่เหมาะสมจะให้ผลผลิตสูงกว่าในเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความยาวของวันที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของหัวมันฝรั่ง ดินที่มีการระบายน้ำดี ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5-6.5 สภาพดินเหนียวจัดไม่เหมาะกับการปลูกมันฝรั่ง เพราะการระบายน้ำและอากาศไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างหัว

มันฝรั่ง (Potato)

สายพันธุ์มันฝรั่งที่นิยมปลูก

พันธุ์แอตแลนติค (Atlantic) เป็นพันธุ์สำหรับแปรรูปเป็นมันทอดแผ่นบาง (Potato Chip) มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน ทรงต้นตั้งตรง พุ่มหนา ใบใหญ่สีเขียวเข้ม หัวกลมขนาดปานกลางถึงเล็ก ผิวสีเหลืองอ่อนเป็นร่างแหเล็กน้อย เนื้อสีขาวครีม ให้ผลผลิตสูง

พันธุ์สปุนต้า (Spunta) เป็นพันธุ์สำหรับการบริโภคสด จัดเป็นพันธุ์เบาปานกลาง มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน
เจริญเติบโตเร็ว ทรงต้นสูง ทรงพุ่มแน่น ใบเล็ก ทนแล้งได้ดี โคนต้นสีม่วง ดอกขาว หัวรูปร่างยาวและมีขนาดใหญ่ ผิวเรียบสีเหลือง เนื้อสีเหลือง ให้ผลผลิตสูง

Message us