About Us

Farm.co.th คือเว็บไซต์ที่จะรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ให้มาอยู่บนโลกออนไลน์ เพื่อวางแผนการปลูกให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด และคอยรวบรวมสินค้าเกษตรจากฟาร์มเพื่อป้อนสู่ตลาดค้าส่ง เช่น ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง และโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

Message us